Oldal kiválasztása

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

HATÁLYOS: 2018. DECEMBER 10.

 

A https://pcmtrener.hu weboldal (továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője az Eredeti Megoldások Kft.  (továbbiakban: „Adatkezelő”). A Honlapon megjelenített tartalmak és adatok célja a Honlapot felkereső személyek általános jellegű tájékoztatása az Adatkezelő tevékenységéről, szolgáltatásairól és referenciáiról. Jelen adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban „Tájékoztató”) a Honlapot látogatók által megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információt tartalmazza abból a célból, hogy az Ön személyes adatainak és hozzájárulásának megadását megelőzően teljes mértékben tisztában legyen a Honlap adatkezeléseinek céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint az Önt megillető jogosultságokkal. A Honlap használatával a látogató elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Tájékoztatóban foglaltakat.

A látogatóknak nem szükséges regisztrálniuk a Honlap használatához. A jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezeléseken túl a Honlap látogatása során a látogatóktól személyes adatokat semmilyen formában nem gyűjtünk.

A Vállalkozás fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

A fentiek alapján a Vállalkozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR”) az alábbi  Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé. A GDPR 12. és 13. cikkében rögzített kötelezettségünknek eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatjuk személyes adatainak a https://pcmtrener.hu

honlapon/webáruházban történő kezelésével kapcsolatban.

 

Kapcsolati adatok:

Teljes jogi név: Eredeti Megoldások Kft.

E-mail cím: norbi@izsaknorbert.hu

Postai cím: 1192 Bp Baross u 54/4

Telefonszám: 06309220433

Adószám: 25533851143

Cégjegyzékszám: 01 09 280716

A Honlapon megvalósuló adatkezelések

Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés

A Honlapon keresztül személyes adatokhoz az Adatkezelő akkor jut hozzá, ha a látogató szeretné felvenni Adatkezelővel a kapcsolatot, kérdése van vagy ajánlatot szeretne kérni és ezért önkéntesen kitölti és elküldi a Honlapon megtalálható kapcsolatfelvételi űrlapot.

 Az adatkezelés az űrlapot kitöltő és beküldő látogató hozzájárulásán alapul. A személyes adatokat csak a látogató által megjelölt célra – ajánlat megküldése, kérdés megválaszolása, tájékoztatás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról, személyes ajánlat küldése – használja fel az Adatkezelő, kivéve, ha más felhasználási módra is engedélyt kap a látogatótól, illetve ha az megengedett vagy elvárt a törvény, vagy a szakmai sztenderdek által. Például, ha a látogató információt kér tőlünk, akkor az így szolgáltatott adatokat arra használjuk fel, hogy válaszoljunk a megkeresésre.

 A kapcsolat felvételi űrlapon a látogató által megadásra kerülő és így az Adatkezelő adatkezelésébe kerülő személyes adatok:

 * név,

* e-mail cím,

* telefonszám (nem kötelező),

* látogató által írt szöveges üzenet.

A megadott személyes adatok titkosított csatornán keresztül kerülnek e-mailben megküldésre az Adatkezelő kapcsolattartója részére. Az Adatkezelő a látogató által megadott személyes adatokat a kapcsolattartó személyi számítógépén tárolja, illetve a Honlapon keresztül közölt adatok vonatkozásában veszi igénybe.

A válasz megküldését követően amennyiben a látogató és az Adatkezelő között ajánlat elfogadására és szolgáltatási szerződés megkötésére nem kerül sor, úgy az adatokat az Adatkezelő 1 hónapon belül törli. Ezt megelőzően a látogató is bármikor kérheti személyes adatainak törlését.

 Amennyiben a kapcsolatfelvétel eredményeként az Adatkezelő és a látogató között szerződés jön létre, úgy az ennek körében megvalósuló adatkezelésre a szerződésben és az Adatkezelő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában írtak lesznek irányadóak a továbbiakban.

 A Honlapon keresztül kapcsolatfelvétel céljából megküldött személyes adatokhoz kizárólag Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartója fér hozzá és ezen személyes adatokat nem osztjuk meg más adatkezelőkkel. Az adatkezelés során az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akiknek a személyes adatait továbbítja:

WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. (székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-949386; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 23023071-2-42)

Az adatfeldolgozó által végzett technikai művelet: tárhely szolgáltatás.

 

Kezelt adatok köre

A személyes adatok azok, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását.

A https://pcmtrener.hu/oldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjelölésével:

SZEMÉLYES ADATOK

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

KOMMUNIKÁCIÓS ADATOK

Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttatsz el hozzánk. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a rendeléseket teljesíteni tudjuk, és hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak. A jogalapunk ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.

VÁSÁRLÓI ADATOK

Amibe beletartozik minden adat, ami a termékek és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos, mint például a vásárló neve, szállítási és számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, vásárolt termék adatai. Ezeket az adatokat a rendelések sikeres teljesítése érdekében dolgozzuk fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseink legyenek a vásárlásokról. Az adatok tárolásának jogalapja a rendeléssel létrejövő szerződés teljesítése a vásárló és az Eredeti Megoldások Kft. között.

FELHASZNÁLÓI ADATOK

Amibe beletartoznak a weboldal használata során keletkező adatok, amik lehetővé teszik az oldal technikai működését, hogy az oldal biztonságát megőrizzük, hogy mentéseket tároljunk a felhasználók tevékenységéről, és hogy mindig a lehető legrelevánsabb tartalomhoz férj hozzá. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, aminek a biztosításához és az oldal technikai működéséhez ezeknek a tárolása szükséges.

TECHNIKAI ADATOK

Amibe beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, a bejelentkezési infók, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amivel megtekinted az oldalt. Az adatok forrása az analitikai szoftverünk. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy kielemezzük a felhasználók szokásait az oldalon, megőrizzük az oldalunk biztonságos működését, és megértsük az egyes marketingdöntéseink hasznosságát. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

MARKETING ADATOK

Amibe beletartoznak a látogató preferenciái, hogy milyen marketingtartalmat fogad tőlünk szívesen.  Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy lehetővé tegyük nyereményjátékokon való részvételt, és azokhoz a termékeinkhez/szolgáltatásainkhoz kapcsolódó reklámot küldjünk, ami felé a felhasználó érdeklődést fejezett ki. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

FACEBOOK

A gyűjtött adatokat időnként felhasználhatjuk olyan célokra, mint célzott, releváns hirdetések biztosítása a Facebook™ platformon, illetve különböző dinamikus hirdetési felületeken, és mérjük a hirdetések hatásos működését.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

A tevékenységünk során NEM gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

HOZZÁJÁRULÁS

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű  kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

ADATKEZELŐ

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

ADATKEZELÉS

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

ADATFELDOLGOZÓ

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

ADATVÉDELMI INCIDENS

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

HOGYAN GYŰJTÜNK ADATOKAT?

Személyes adatokat gyűjthetünk olyan módon, hogy a felhasználó direkten biztosítja a számunkra (például egy rendelés feladásával, vagy egy üzenet küldésével). Továbbá bizonyos adatokat automatikusan kerülnek gyűjtésre az oldal használata során, például ú.n. “cookie”-kkal és hasonló technológiákkal. Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe. Bővebb információért kérjük nézze meg a Cookie Nyilatkozatunkat. Bizonyos adatokat külső partnerektől fogadunk, mint például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner), hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner), illetve fizetési lehetőséget biztosító partnerek, mint a PayPal (EU-n kívüli partner) és a Barion.

 

Anonimizált adatok és “Cookie-k”

A https://pcmtrener.hu/ oldalon, e-mail üzenetekben és hirdetésekben használ ú.n. “cookie”-kat és hasonló technológiákat, mint követőkódok, re-marketing címkék, pixelek, amik a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe.

Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb működésünket.

A célunk az, hogy a https://pcmtrener.hu/használata minél felhasználó-barátabb és személyesebb legyen. Amennyiben a felhasználó szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:

-a webhelyen megjelenő cookie figyelmeztetések segítségével letiltható ezek betöltődése

-a böngészőben a “cookie”-k letiltásával.

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben.

Az Adatkezelő a látogatóktól ily módon kapott személyes adatokat csak abban az esetben adhatja át harmadik fél számára, ha a törvényi előírások kötelezik erre. Így például, amennyiben az adatkezelő bírósági vagy rendőrségi megkeresést kap.

 

Látogatók, mint érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintettek jogosultak arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában:

  1. a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon („előzetes tájékozódáshoz való jog”),
  2. b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa („hozzáféréshez való jog”),
  3. c) kérelmére, valamint az Infotv-ben meghatározott esetekben személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse („helyesbítéshez való jog”),
  4. d) kérelmére, valamint az Infotv-ben meghatározott esetekben személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza („korlátozásához való jog”),
  5. e) kérelmére, valamint az Infotv-ben meghatározott esetekben személyes adatait az Adatkezelő törölje („törléshez való jog”).

 

Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő az általa, illetve adatfeldolgozói által folytatott adatkezelésről annak megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul tájékoztatja az Érintetteket, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a kezel személyes adatok forrásáról, az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint kapcsolattartóik, adatvédelmi tisztviselőik (ha van) nevéről, elérhetőségeiről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, az Érintetteket megillető jogokról és érvényesítésük módjáról, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről és minden további érdemi körülményről. Adatkezelő késleltetheti, korlátozhatja, mellőzheti az érintettek előzetes tájékoztatáshoz való jogát az Infotv-ben meghatározott esetekben.

 

Hozzáféréshez való jog

Az érintettet kérelmére Adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga, mint adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő, mint adatkezelő vagy a megbízott adatfeldolgozója kezeli, akkor Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az általa és a megbízásából eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli vele a kezelt személyes adatok forrását, az adatkezelés célját és jogalapját, a kezelt személyes adatok körét, a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét, a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait, az érintettet az Infotv. törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését, profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket. Adatkezelő korlátozhatja, megtagadhatja az érintettek előzetes hozzáféréshez való jogát az Infotv-ben meghatározott esetekben

 

Helyesbítéshez való jog

Adatkezelő különösen az érintettek kérelmére, ha az általa vagy a megbízott adatfeldolgozói által kezelt adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, akkor azokat haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. Mentesül ezen kötelezettség alól, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Korlátozáshoz való jog

Adatkezelő korlátozza az adatkezelést,

* ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,

 * ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

 * ha az adatok törlésének lenne helye, de Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,

 Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a tároláson túl egyéb adatkezelési művelet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhető. Az adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

Törléshez való jog

 Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

* az adat kezelése jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés az Infotv-ben rögzített alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

* az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi;

* az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy bíróság elrendelte.

* az adatkezelés korlátozásra került és a korlátozás időtartama eltelt.

Az érintettek törlés iránti kérelme kizárólag az érintettek hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat és az nem érinti a jogszabály alapján elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Adatkezelő az érintettek személyes adatainak kezelésére az érintettek törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben az érintett adatainak kezelése az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekeinek érvényesítése céljából szükséges

Az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeiket, beleértve az adatkezeléshez adott hozzájárulásuk visszavonását is elküldhetik a norbi@izsaknorbert.hu e-mail címre, vagy postai úton a 1192, Budapest, Baross u 54/4 címre.

Az Infotv. alapján Adatkezelő a kérelmeknek a kézhezvételt követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal írásban, illetve ha a kérelmet elektronikus úton nyújtották be elektronikus úton tesz eleget.

Ha az érintett a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan b)-e) pont szerinti ismételt kérelmet nyújt be és e kérelme alapján a Szolgáltató az általa vagy az adatfeldolgozója által kezelt személyes adatok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását jogszerűen mellőzi, akkor Adatkezelő az ismételt és megalapozatlan kérelmekkel összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől. Ha megalapozottan feltehető, hogy a kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.

Amennyiben Adatkezelő az érintett kérelmét nem tartja megalapozottnak és a teljesítését megtagadja, úgy erről a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és a jogorvoslati lehetőségeket az érintettel.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat

 Amennyiben a látogatók kérelme az Adatkezelő által elutasításra kerül, úgy az elutasítással szemben a látogató az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál bejelentést tenni, vizsgálatot kezdeményezni az alábbi elérhetőségeken:

 Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: +36.1.391.1400

Telefax: +36.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben a látogatók az Adatkezelőnek az adatkezelése elleni tiltakozás tárgyában hozott döntésével nem értenek egyet, illetve ha az Adatkezelő az előírt határidőn belül nem dönt, akkor a látogatók – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a lakóhelyük szerinti törvényszékhez is fordulhatnak. A törvényszékeke elérhetősége a http://www.birosag.hu/torvenyszekek oldalon elérhető.

Felelősség kizárás

Az Adatkezelő gondos eljárása ellenére előfordulhat, hogy a Honlapon nem a legfrissebb információk szerepelnek, így a fellelhető információk semmiképpen nem tekinthetőek az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásnak. A Honlap tartalmazhat az együttműködő partnerekhez tartozó linkeket, amelyekre ez az adatvédelmi tájékoztató nem terjed ki, a külső linkek tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

A Honlapon előforduló esetleges elírásokért, tartalmi hibákért és hiányosságokért az Adatkezelőt semmiféle felelősség nem terheli, továbbá ezen téves információ-szolgáltatásból adódó bárminemű kártérítési, szavatossági igény érvényesítésének a lehetőségét kizárja.

Tájékoztató módosítása, adatbiztonság

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítását annak elfogadását követően haladéktalanul a Honlapon közzéteszi.

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Irányadó jog

A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarország területén mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (Általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”) rendelkezéseire.